Peuter- en Kleutervoetbal

Meld uw kind aan voor een

Corona virus

We mogen bijna weer!

Helaas is het, ondanks diverse versoepelingen, nog steeds niet toegestaan om binnen te mogen sporten. Wij hopen dart er half mei nieuwe versoepelingen mogelijk zijn en we weer kunnen starten.

Hierbij zijn wel een aantal aanpassingen noodzakelijk. De aanpassingen vindt u onderaan deze pagina. Alleen door het naleven van de richtlijnen is het mogelijk de voetbalschool probleemloos open te kunnen houden. Daarom willen wij iedereen vragen zich hieraan te houden.


We are almost allowed again!

Unfortunately, despite several relaxations, it is still not allowed to sport indoors. We hope that by the middle of May there will be some new relaxations and we can start again.

This requires a number of adjustments. The adjustments can be found at the bottom of this page. Only by observing the guidelines will it be possible to keep the soccer school open without problems. Therefore we would like to ask everyone to adhere to these guidelines.

Werkwijze

Speciaal voor de kinderen die nog te jong zijn (3-5 jaar) om lid te worden van een voetbalvereniging bieden wij een wekelijkse voetbaltraining aan. Bij onze trainingen staat plezier in bewegen en het kennis maken met voetbal centraal. Naast het leren voetballen, besteden wij ook aandacht aan andere (in onze ogen) belangrijke thema’s. Hierbij moet u denken aan het leren samenwerken, wachten op hun beurt, etc.

Trainers

De trainers hebben allen affiniteit met de doelgroep. Verder beschikken de trainers over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast is er altijd minimaal één trainer aanwezig die beschikt over zijn of haar (kinder)EHB(S)O. Op iedere zes kinderen zal er één trainer zijn. Hierdoor kunnen wij de kinderen de aandacht geven die zij op deze jonge leeftijd nodig hebben.

Tijdsduur

De training duurt 45 minuten. Dit doen wij, omdat uit onze ervaringen blijkt dat kinderen van deze leeftijd over het algemeen het op kunnen brengen hun concentratie en aandacht gedurende 45 minuten vast te houden.

Voor de exacte data:

Materialen

De materialen die tijdens de trainingen worden gebruikt zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Zo worden de lichtste ballen gebruikt en spreekt het overige materiaal de doelgroep aan.

Richtlijnen coronavirus

English version below

(Voorzorgs)maatregelen inzake COVID-19

Wij verzoeken alle bezoekers van de Peuter- en Kleutervoetbalschool zich te houden aan de richtlijnen, zoals deze zijn opgesteld door het RIVM.
Dit betekend:
– Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
– Schud geen handen.
– Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Algemeen:
– Gelieve één ouder/verzorger per kind aanwezig bij de Peuter- en Kleutervoetbal;
– Na de les zo snel als mogelijk Het Gebouw weer verlaten;
– Gelieve de kinderen thuis om te kleden, de kleedkamers kunnen niet gebruikt worden.

De les:
– Kinderen wachten bij aankomst, bij de ouder/verzorger, in de centrale hal tot ze worden opgehaald;
– Kinderen worden per groepje weer naar beneden gebracht en gaan zelf naar de ouder/verzorger;
– Ouders kunnen (m.u.v. een proefles) niet naar de gymzaal om naar de les te kijken.

Proefles:
– Per kind mag er één ouder/verzorger mee naar de gymzaal;
– In de zaal zijn plaatsen aangegeven waar de ouder/verzorger kan staan;
– Na enige tijd wordt de ouder/verzorger weer naar beneden begeleid door een trainer.

Bar:
– De bar is open, gelieve een plek te kiezen en zo veel als mogelijk te blijven zitten op uw stoel;
– Gelieve 1,5 meter afstand te houden in de rij aan de bar, kopjes graag terugbrengen op aangegeven plek.

Wij willen u hartelijk danken voor uw medewerking. Samen zorgen wij ervoor dat de kinderen op een veilige manier kunnen sporten.

ENGLISH VERSON

(Precautionary) measures concerning COVID-19

We ask all visitors to the Peuter- en Kleutervoetbalschool to adhere to the guidelines as drawn up by the RIVM. This means:
– Wash your hands often with soap and water, then dry them thoroughly.
– Cough and sneeze on the inside of your elbow.
– Use paper handkerchiefs to blow your nose and then throw it away.
– Do not shake hands.
– Keep 1.5 metres (2 arm lengths) away from others.

General:
– Please have one parent/carer per child present at the Peuter- en Kleutervoetbalschool;
– Leave the Building as soon as possible after the lesson;
– Please change the clothes for the children at home, the changing rooms cannot be used.

The lesson:
– Upon arrival, children wait in the central hall at the parent/carer till be picked up;
– Children will be taken back downstairs in groups and will go to the parent/guardian themselves;
– Parents cannot (with the exception of a trial lesson) go to the gymnasium to watch the lesson.

Trial lesson:
– One parent/carer per child is allowed to go to the gym;
– There are places in the gym where the parent/carer can stand;
– After some time, the parent/carer will be supervised downstairs by a trainer.

Bar:
– The bar is open, please choose a spot and remain seated on your chair as much as possible;
– Please keep a distance of 1.5 metres in line at the bar, please bring cups back to the indicated spot;

Thank you very much for your cooperation. Together we will make sure that the children can play sports in a safe way.

KOSTEN

Peuter- en kleutervoetbal
134,-
  • Volledige cursus
  • 18 lessen
  • Voor alle peuters en kleuters
PRIMA events